Logo Hamstra Psychologenpraktijk

privacy

Privacy

Als psycholoog ben ik gehouden aan een hulpverleningsethiek, waar de geheimhoudingsplicht onder valt. Dit houdt in dat nooit zonder uw nadrukkelijke toestemming gegevens verstrekt zullen worden noch schriftelijk noch mondeling aan derden, ook niet aan een partner.

Deze plicht blijft ook na beëindiging van de professionele relatie bestaan. Als er gegronde redenen zijn om mij hier niet aan te houden in verband met de veiligheid van uzelf of anderen zal ik dat kenbaar maken.
Ik ben verplicht een dossier bij te houden van de cliënt. Dit dossier mag alleen door mijzelf en de cliënt ingekeken worden. De cliënt heeft het recht voorstellen te doen van correctie of verwijdering van gegevens uit het dossier.
Volgens wettelijke bepalingen wordt het dossier vijftien jaar na beëindiging van de behandeling vernietigd. In uitzonderingsgevallen kan de cliënt om eerdere vernietiging verzoeken. Voor iedere brief aan huisarts, bedrijfsarts e.a. moet vooraf door de cliënt schriftelijk toestemming gegeven worden.

De praktijk voldoet aan de nieuwe privacywet AVG die per 25 mei 2018 is ingegaan. Hieronder volgt de privacyverklaring:

Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde gz-psychologen

Psychologenpraktijk Introspectie hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.
Uw dossier
De wet verplicht gz-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.
Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als gz-psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.
Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.
Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met Drs.E.Hamstra, GZ psycholoog, adres: Horstlindelaan 74 75 22 JH Enschede 0653516753; edhamstra74@gmail.com